Termos de uso

Protección de datos

Aos efectos previstos na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, e en cumprimento do seu art. 5, a ASOCIACIÓN SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA informa: os seus datos serán incluídos en ficheiros de tratamento automatizado ou manual, titularidade da devandita entidade e debidamente rexistrados na Axencia Española de Protección de Datos, coas finalidades de: xestión de clientes, facturación e xestión comercial (*).

Calquera cesión dos seus datos persoais a terceiros que esixa do seu previo consentimento, seralle debidamente comunicada.

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición solicitándoo por escrito, previa acreditación da súa identidade, ao seguinte enderezo: ASOCIACIÓN SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA, R/ LARACHA 9 BAIXO, 15010 A CORUÑA

Nalgúns produtos poderá atopar "Á venda …". Isto indica que o produto aínda non saíu á venda e que se pode realizar o pedido a partir da data indicada.

(*) A xestión comercial inclúe: envío de publicidade, descontos, mensaxes ao móbil ou correos electrónicos, para o que vostede presta o seu expreso consentimento, sempre con carácter revocábel.